RETROTRONICS.info
English Bulgarian
История на ИТ в България : Пълдин 601


През 1987г. Българската Телекомуникационна Компания проучва възможността за разработка на компютър, който да бъде използван за събиране на данни от измервателна апаратура, работеща в некабинетна среда. Това определило избора на мембранна клавиатура и потенциалния производител – ЗССУ (Завод за сензори и сензорни устройста) в град Пловдив.

Оценявайки сложността на проекта, БТК се отказва от него, но директора на ЗССУ Славей Папачев се обръща за помощ към Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП) за намиране на партньор и продължаване на разработката на компютъра. ДКНТП свързва ЗССУ със създаденото в края на 1984 година малко предприятие към Софийския университет Научноизследователска и производствена лаборатория "Програмно осигуряване“ с директор Недялко Тодоров. ЗССУ и НИПЛ „Програмно осигуряване“ се договарят съвместно да разработят компютъра и системното програмно осигуряване. За целта двете предприятия създават Сдружение "АБАКУС“. В Сдружението влизат още Научно производствена лаборатория "Програма" - София и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Бъдещият компютър е наречен "ПЪЛДИН“ – старото име на град Пловдив. Търговското наименование на новия компютър, е собственост на Сдружението. Компютърът "ПЪЛДИН“ е първият български патентно чист компютър със защитени за България авторски права, както върху апаратната част, така и върху системното програмно осигуряване.На НИПЛ "Програмно осигуряване“ е поверено функционалното проектиране на компютъра и създаването на системното програмно осигуряване. Компютърът е проектиран за две главни приложения – за учебни цели и за управление на прибори и механизми. За да бъде осигурен възможно най-широк пазар се възприема интерфейс, сходен с продуктите за MS DOS и се осигурява файлова съвместимост с тях.
ЗССУ се заема с конструктивното и технологическо проектиране, а в последствие и с производството на компютъра. Проектната група се ръководи от директора Славей Папачев, а останалите специалисти в групата са инженерите Георги Гинов, Венцислав Гатев, Светлозар Пейчинов, Спас Георгиев. Компютритрите "ПЪЛДИН 601" са базирани на българския микропроцесор СМ601 - аналог на Моторола 6800.

Разработени и внедрени в производство са няколко модела, като основната разлика между тях са възможностите на видеоконтролера и възможността за работа със стандартна PC-AT клавиатура при отделни модели:

  • Пълдин – 601

  • Пълдин – 601А

  • Пълдин – 601У

  • Пълдин – 601М

  • Пълдин – 601Т

Производството започва през 1989г. като почти цялото количество се изнася за СССР. В периода 1989–1992 са произведени и продадени в СССР повече от 35 000 компютри от различните модели на "ПЪЛДИН“.

За да осигури приложни програмни продукти за "ПЪЛДИН“, отговарящи на изискванията на съветския пазар се създава Съвместно предприятие "ТРИАДА“, чийто учредители са:

  • НИПЛ "Програмно осигуряване“ с директор Недялко Тодоров, който е и председател на СД съвместното предприятие;

  • НИИ Автоматики и Электро-Механики АН СССР (гр. Томск) с директор чл. кор. Владимир Тарасенко;

  • Главинформцентр към Донецкия областен съвет (гр. Донецк) с директор Вениамин Амитан.


Разработката на приложни програмни продукти за учебни и промишлени цели се концентрира в специално създаденото в Томск Малое ГП "КЦ-БИТ“. Дейността се ръководи от Семен Захарович Ямпольский (директор), Сергей Николаевич Угорелов, Владимир Кручинин.

В началото на 1992 година НИПЛ "Програмно осигуряване“ започва подготовка на проект за създаване на 32-битов модел на "ПЪЛДИН“ (идеята е да се използва MC68000, който е 32 битов процесор).
Производството на компютъра и развитието на проекта като цяло са прекратени през 1992 година поради прекратяване на клиринговите плащания между България и СССР.