RETROTRONICS.info
English Bulgarian
История на ИТ в България : Малък Учебен Компютър МУК-600 / МУК-601
 


Компютърът МУК-600 (Малък Учебен Компютър) е разработен в катедра "Изчислителна техника" на Висшия машинно-електротехнически институт "Ленин" - София (днес Техически университет - София) от проф. д.т.н. Боян Янков, неговия асистент Христо Шойлев и дипломанти, като помощно средство в обучението. В Учебно-експерименталното предприятие (учебения завод) към института са изработени няколко бройки.

Компютъра е базиран на българската микропроцесорна фамилия СМ600 и може да бъде използван за:

  • изчисления и решаване на инженерни проблеми и задачи;

  • управление, като система за автоматизиране на производството;

  • система за събиране и обработка на сигнали данни и информация;

  • терминал към по-сложни компютърни системи;

  • обучение по основи на компютрите и програмирането на БЕЙСИК, Асемблер и др.;

  • игри, забавление и др.

Read More...
История на ИТ в България : Български разширителни карти за Правец 82 съвместими компютри 1.03
 
Read More...
История на ИТ в България : Пълдин 601


През 1987г. Българската Телекомуникационна Компания проучва възможността за разработка на компютър, който да бъде използван за събиране на данни от измервателна апаратура, работеща в некабинетна среда. Това определило избора на мембранна клавиатура и потенциалния производител – ЗССУ (Завод за сензори и сензорни устройста) в град Пловдив.

Оценявайки сложността на проекта, БТК се отказва от него, но директора на ЗССУ Славей Папачев се обръща за помощ към Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП) за намиране на партньор и продължаване на разработката на компютъра. ДКНТП свързва ЗССУ със създаденото в края на 1984 година малко предприятие към Софийския университет Научноизследователска и производствена лаборатория "Програмно осигуряване“ с директор Недялко Тодоров. ЗССУ и НИПЛ „Програмно осигуряване“ се договарят съвместно да разработят компютъра и системното програмно осигуряване. За целта двете предприятия създават Сдружение "АБАКУС“. В Сдружението влизат още Научно производствена лаборатория "Програма" - София и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Бъдещият компютър е наречен "ПЪЛДИН“ – старото име на град Пловдив. Търговското наименование на новия компютър, е собственост на Сдружението. Компютърът "ПЪЛДИН“ е първият български патентно чист компютър със защитени за България авторски права, както върху апаратната част, така и върху системното програмно осигуряване.

Read More...
История на ИТ в България : ИМКО

През октомври 1979 година Държавния Комитет за Научно-Технически Прогрес (ДКНТП) се обръща към Института по Техническа Кибернетика и Роботика (ИТКР) със заданието за "създаване на малък компютър на базата на микропроцесори". С разработката на компютъра се заема екип в състав инж. Кънчо Досев, инж. Георги Желязков и инж. Петър Петров, ръководен от инж. Иван Марангозов.Първите три експериментални образци на компютъра, който е наречен ИМКО-1 (Индивидуален Микро КОмпютър), са завършени в края на 1980 година и са одобрени от ДКНТП. Те са базирани на малко известен чуждестранен модел с 8-битов микропроцесор Intel 8080. Компютъра има вграден BASIC, а вместо флопидискови устройства за външна памет използва касетофон. През 1981г. в Опитната база на ИТКР са произведени около 50 броя от този компютър, които са предоставени на институтски и университетски лаборатории с цел запознаване с възможностите на персоналния компютър. На форум по роботика в Англия през същата година е демонстриран робот, управляван от ИМКО-1. Решението робот да се управлява от микрокомпютър е новост за това време и многократно намалява разходите и опростява обслужването в сравнение с обичайно използваните за управление миникомпютри.

Read More...